Formulář pro cestu mimo okres vzor.

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………..……………………

adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………..

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1):

□ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,

…Číst více