Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod – zakazuje:

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
  a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti,
  výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
  osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných
  osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě
  II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti
  nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
  2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
 2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se
  převážně zpívá, včetně zkoušek,
 3. dále:
   provoz heren a kasin,
   provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
  prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
  na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
  a akcí podle bodu II/2,
   provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
  kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
  jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
  zdravotních služeb,
   návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
   provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
  zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
  74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
  činnost včetně přípravy na vyučování,
  2
  II. omezuje
 4. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
  a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena
  vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci),
  případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
  bránící šíření kapének (např. plexisklo),
  b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje;
  pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení;
  organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení
  pro účastníky akce,
  c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny
  včetně pokrmů a nápojů,
  d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry,
  nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,
 5. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
  pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
  rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
  vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců
  pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
 6. účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše
  však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě
  k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu
  bohoslužby se nezpívá,
 7. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
  následující pravidla:
  a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00
  hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
  (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
  a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej
  mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
  s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny); pro účel
  oslavy svatby nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
  partnerství, konaných nejpozději následujícího dne, se zakazuje přítomnosti
  veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
  hod.,
  b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
  zákazníků sedících u jednoho stolu,
  c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o
  dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
  zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
  d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např.
  výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují
  potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy
  od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na
  místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
  e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  f) zákaz produkce živé hudby a tance,
  g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  3
 8. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
  že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  a) zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a 06:00
  hod.,
  b) zákaz produkce živé hudby a tance,
 9. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  tak, že:
  a) u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených
  pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše 2 zákazníci; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj
  usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup
  alespoň 2 metry,
  b) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
  nebyla místy shromažďování osob,
  c) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  d) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  e) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  f) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  g) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
  záchody apod.,
 10. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen
  a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich
  nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
  2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu
  ze společné domácnosti;
  III. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.
  Ing. Andrej Babiš, v. r.
  předseda vlády

Komentáře (0)